[ndp_portada]

Achievements

Top Scorers in SSLC   Top Scorers in HSC
Year Name of Student Total Marks % of Pass   Year Name of Student Total Marks % of Pass
          1998 B. Senthil Manohar 1131 99%
          1999 J. Kannan 1148 100%
2000 S.SANJAI 983/1100 98%   2000 R. Rajesh Guptha 1106 97%
2001 V.Jagadish Kumar 894/1100 94%   2001      
2002 K.Manikandan 1032/1100     2002 K. Sai Ram 1122 97%
2003 R.Surya 1017/1100 99%   2003 N. G. Santhosh 1134 90%
2004 V.Karunaharan 1028/1100 94%   2004 K. B. Yuvaraj 1160 92%
2005 Sobuli Karthikeyan 1024/1100 93%   2005 R. Ranganathan 1174 94%
2006 J. Jai Santhosh 1044/1100 96%   2006 Karthikeyan 1137 95%
2007 D. Yokeshwaran 1031/1100 86%   2007 K. R. Manivanan 1113 90%
2008 M. S. Manoj Kumar 474/500 91%   2008 M. Pradeep 1160 92%
2009 M. Nithin Varman 474/500 93%   2009 B. Anuradha Sibin 1140 86%
2010 B. Senthamil Raja 471/500 94%   2010 Karthavya Agarwal 1156 96%
2011 J. Bala Prakash 479/500 96%   2011 T. Santhosh 1133 95%
2012 K. Venkatesh 485/500 100%   2012 G. Kiran 1143 77%
2013 R. R. Eswar 489/500 100%   2013 G. Sandhar 1121 91%
2013 E. Raghul 489/500 100%          
2014 R. Rahul 493/500 99%   2014 S. Nihal Ahmed 1161 97%
2015 Shivam Johri 496/500 100%  

2015

Karthik R

1112

95%